Версия за печат

00447-2019-0005

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/60f9e38f-92aa-4754-86fd-4177d0bfedef.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-9 от 17.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хигиенни материали за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-84 от 28.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кукуда груп ООД, район Илинден, ж. к. Захарна фабрика, бл. 63, вх. В, ет. 6, ап. 54, България 1345, София, Тел.: 02 000000, E-mail: office@cleanjob.bg, Факс: 02 8472204

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cleanjob.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хигиенни материали за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 35% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Стойността на договора е до 15 000,00 лв. без ДДС. Възложителят поръчва само необходимото му количество от всеки артикул, съгласно техническата спецификация.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5248.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане: - 31.10.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.