Версия за печат

02711-2020-0015

BG-Велики Преслав:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав на СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики № 10, За: Генчо Игнатов- лесничей, тел.: 0884455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-dlM.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 21.01.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2020-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС Преслав“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 61 от 26.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Нитроферт ЕООД, ул.Николай Хайтов №34, ет.1, България 1000, София, Тел.: 0519 97502, E-mail: lazarov@nitrofert.bg, Факс: 0519 97539

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС Преслав“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6645 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Цена на договора; Преди промяната: 4430,00 лв.; След промяната: 6645,00 лв.; Правно основание: На основание чл.116, ал.2 във вр. с ал.1, т.3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6637 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Живко Александров Алексиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДГС Преслав