Версия за печат

00447-2019-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/41ec4089-4b5d-4fbc-b818-84d504d2e59a.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-40 от 04.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-2 от 03.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТИМЕКС-БГ ООД, sales@timex.bg, тел.: 0700 1 40 50, ул. Димитър Манов 19А, България 1408, София, Тел.: 02953-1311, E-mail: timex@timex.bg, Факс: 02951-5304

Интернет адрес/и:

URL: https://timex.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

8

ІII.7) Стойност, посочена в договора
96000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок на изпълнение - удължен от 6 м. на 8 м. (чл. 3 и чл. 4); Преди промяната: 6 месеца; След промяната: 8 месеца; Правно основание: Чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (в сила от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.)
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
96000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Окончателен приемо-предавателен протокол от 05.08.2020 г. за отчитането на всички дейности по изпълнението на договора. Плащане: - 13.10.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.