Версия за печат

00447-2019-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/9d74379b-01af-47fe-9208-069bfc99651b.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-4 от 06.03.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-1 от 07.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ЕНОПТА“ ООД, жк. Младост 4, бл. 485, к-с Лилия, сгр. 2, вх. А, ап. 39, тел.: 0882 98 04 04, България 1715, София, Тел.: 02000-0000, E-mail: office@enopta.com, Факс: 02000-0000

Интернет адрес/и:

URL: http://www.enopta.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

85

ІII.7) Стойност, посочена в договора
196000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
196000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Констативен протокол за отстранени гаранционни забележки: 02.06.2020 г. Плащане - 15.06.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.