Версия за печат

00447-2019-0016

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/42b4fd53-8874-40bd-a224-09715f59926a.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-42 от 21.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0016
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на нова абонатна станция в офиса на Агенция по вписванията - гр. Враца и ремонт стълбище към сутерен


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-13 от 14.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МСМ Груп 07 ЕООД, ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 54, България 1324, София, Тел.: 0887694-070, E-mail: msm_group@mail.bg, Факс: 0887694-070

Интернет адрес/и:

URL: www.msmgroup07.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на нова абонатна станция в офиса на Агенция по вписванията - гр. Враца и ремонт стълбище към сутерен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15825.13 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
15812.15 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Приемо-предавателен протокол от 24.03.2020 г. за предаване/приемане на обекта без забележки; Протокол обр. 19 от 24.03.2020 г. за действително извършените сторително-монтажни работи; Констативен протокол от 20.03.2020 г. за непредвидени и отпаднали работи. Плащане: - 08.06.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.