05397-2017-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ДАЕУ-2444 от 13.06.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05397-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 51 от 08.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД, ж.к. БАНИШОРА, бул. ГЕН. СТОЛЕТОВ No 49 - П.К. 25, България 1000, София, Тел.: 02 4484100, E-mail: lambadjiev.standard@gmail.com, Факс: 02 9310274

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lambadjiev-design.com/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.08.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
4860 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок за изпълнение; Преди промяната: 31.12.2018 г.; След промяната: 31.12.2019 г., в случай на удължаване на проекта, срокът на договора също се удължава до крайния срок на проекта, който е 31.08.2020 г.; Правно основание: Допълнително споразумение № 1 към Договор 51/08.09.2017 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 36 от Договор 51/08.09.2017 г. във връзка с Допълнително споразумение към Административен договор BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFOP001-1.002.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4860 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящото наименование на проект BG05SFOP001-1.002 е „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Бойков Дойчинов
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г.