Версия за печат

02700-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121009135

BG411, Детска градина № 92 Мечта - гр. София (Старо наименование: Обединено детско завeдение /ОДЗ/ № 92 Мечта - гр. София), район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, За: Десислава Николова, България 1836, София, Тел.: 0359 887002644, E-mail: dg92@abv.bg, Факс: 0359 29466100

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dg92mechta.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dg92mechta.com/?page_id=225.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 162 от 15.07.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02700-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на: І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни; ІІ. Месо, месни продукти и риба; ІІІ. Млечни продукти; ІV. Плодове и зеленчуци; V. Плодове и зеленчуци – консервирани; VІ. Други хранителни продукти.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 14.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ВЕРЖИ“ ЕООД, кв. „Враждебна“, ул. „Япаджа“ № 10А, България 1839, София, Тел.: 0359 879262550, E-mail: zdravka.temelkova@abv.bg, Факс: 0359 000000000

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на периодични доставки на храни и хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“, описани съгласно Техническата спецификация, както и в Техническото и Ценовото предложение, неразделна част от договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.12.2017 г. 

Крайна дата

19.06.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
240000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: удължаване срока на договора; Преди промяната: 24 месеца, считано от датата на сключването на договора; След промяната: до датата на влизане в сила на нов договор за доставка на хранителни продукти с кандидат, спечелил обществената поръчка; Правно основание: ЗЗД
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
229359.75 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.07.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Десислава Ангелова Николова
VII.2)
Длъжност: вр. и. д. директор