00210-2018-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе 7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 0359 28100990;0359 889102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 0359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4183.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: №: РМФ-47 от 28.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на 27-те териториални областни офиси и Централно управление на Национална служба за съвети в земеделието, 3000 бр. опаковки - хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2 рециклирана


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-227 от 03.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Роел-98 ООД, бул. „Христо Смирненски” № 53, България 1164, София, Тел.: 0359 70010377, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 0359 29461920

Интернет адрес/и:

URL: www.roel-98.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.06.2019 г. 

Крайна дата

30.06.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
11640 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 27.67% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е възникнала необходимост от доставка на по-голямо количество хартия за срока на действие на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3220.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.07.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор