Версия за печат

01902-2018-0001

BG-Троян:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110544670

BG315, Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, ул. Васил Левски №281, За: Цветелина Богданска - Гл.счетоводител, България 5600, Троян, Тел.: 087 8120337, E-mail: rimsa@mail.bg, Факс: 0670 53032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rimsa.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научен институтІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 5 от 29.01.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01902-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво, масла, антифриз, спирачна течност и грес за МПС и ССТ за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ДП за срок от две години.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 194 от 16.03.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, ВЕРОНА 2002 ООД, ул. Васил Левски №320, България 5600, Троян, Тел.: 088 5399656, E-mail: f555@benz.lukoil.bg, Факс: 088 5399656

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво, масла, антифриз, спирачна течност и грес за МПС и ССТ за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ДП за срок от две години.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
127937 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 3
Причини за забавянето: Липса на финансови средства.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 92% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
118251 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Доц.д-р Диян Георгиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ИПЖЗ Троян