Версия за печат

00267-2019-0087

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Атанас Балтазаров - юрисконсулт дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030QtfP8851346.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 19РОП80 от 30.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00267-2019-0087
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“ Обособена позиция №2 Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“ Обособена позиция №3 Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Обектите на Възложителя следва да бъдат регистрирани като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно ПТЕЕ. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №1 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 130 МВтч. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №2 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 155 МВтч. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособена позиция №3 за период от три месеца, който следва да бъде доставен е 15 МВтч.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 20ДГ-5 от 06.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД, ул. Георг Вашингтон №41, България 1202, София, Тел.: 00359 29836154, E-mail: op@avvelectrificirane.com, Факс: 00359 29836154

Интернет адрес/и:

URL: http://www.avvelectrificirane.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

4

ІII.7) Стойност, посочена в договора
25900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 2, ал. 1 "Срок на Договора"; Преди промяната: 3 (три) месеца; След промяната: 4 (четири) месеца; Правно основание: чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23045.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тодор Димитров Тодоров
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "Обществени поръчки" в Oбщина Пловдив, упълномощен със Заповед № 19ОА2573/28.10.2019 г.