Версия за печат

00884-2020-0008

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 11-2020 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 603688, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=637.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)“ 1) ежемесечно възлагане на абонаментна профилактика, техническа поддръжка за обслужване на компонентите на сградната електрическа инсталация, ВиК инсталацията, , битови отоплители на вода (бойлери), климатична техника и съоръжения, разположени по обекти на територията, обслужвана от Възложителя; 2) ежемесечно възлагане на абонаментно почистване на четири учебни корпуса около 17 000 кв. м., студентски общежития 5 блока с 1 500 легла, спортен комплекс с 3 спортни зали, кабинети, съблекални, бани и тоалетни, закрит плувен басейн, открити складови площи, площадки, дворове, тревни площи и градини, снегопочистване на района при снеговалеж. косене, подхранване и подсяване на тревни площи и храсти; почистване при необходимост на м2, чрез допълнително възлагане за извършване на услугите в/извън работно време, почистване след аварии или бедствия; почистване с тежка механизация (снегорини) за обекти на територията, обслужвана от Възложителя; 3) възлагане на хамалски услуги и транспорт при необходимост. 4) ежемесечно възлагане на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация, считано от 01.01.2021г. 5) ежемесечно възлагане на охранителна услуга

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е неделим и всяка дейност от предметния обхват е неразделно свървана с останалите и е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции. Фасилити мениджмънта е система за цялостна интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията. Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на активи – почистване, безопасност, сградни инсталации, ВиК и др..

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1632700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на видовете дейности, предвидени за изпълнение позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект, публично състезание или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "открита процедура" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Атанаска Тенава

VIII.2) Длъжност

Зам.-ректор по КИД на Университета