00884-2020-0007

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 10--2020 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОРОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 32603688, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 32644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=636.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии“ „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва периодично извършване по задание на възложитиля за срока на договора на следните видове СМР: • ремонтно-възстановителни работи, вкл и аварийни, на съществуващите инфраструктурни обекти. Дейностите включват възстановяване на носещата способност на конструкцията на съоръженията/сградите или изграждане на нови такива, по одобрени инвестиционни проекти. За изпълнение на тези дейности е необходимо разрешение за строеж; • основен ремонт и/или реконструкция на съществуващите инфраструктурни обекти; • ново строителство/изграждане на различни елементи от инфраструктурата. Дейностите се изпълняват въз основа на одобрени инвестиционни проекти. За изпълнение на тези дейности е необходимо разрешение за строеж; • поддържане и текущ ремонт, вкл подмяна на амортизирани материали, без да се засяга конструкцията на сградите/съоръженията. За изпълнение на тези дейности не е необходимо разрешение за строеж; • събаряне, реконструкция и/или премахване на негодни сгради и съоръжения, находящи се на територията на общината, в т.ч. и извозване на образуваните строителни отпадъци до регламентирани депа, посочени от възложителя; • Отстраняване на аварии. Дейностите включват незабавна подмяна на авариралите елементи и детайли. За изпълнение на тези дейности не е необходимо разрешение за строеж. • Други дейности/СМР, необхванати от предходните строително монтажни работи по наличната инфраструктура на община Хитрино, съобразно конкретните нужди на възложителя. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“ на документацията за обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Мотиви: Предметът на обществената поръчка включва СМР върху инфраструктурни обекти, съставляващи публична държавна собственост по силата на различни законови разпоредби и норми ЗДС и ППЗДС. Наличната инфраструктура обхваща сгради и др елементи. Като собственик, Университетът е длъженн да осигури целогодишно и без прекъсване достъпа до тази инфраструктура, като я поддържа във вид позволяващ ползването . Изпълнението на отделни подобекти неминуемо предполага затваряне за определени времеви периоди на някои обекти и създаване на временни затруднения на учащите се. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в Университета показва, че качественото, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за учащите се и техните преподаватели предполага изпълнението на обекта от един изпълнител, който е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички обекти, включени в предмета на поръчката, което предполага и единност на организацията за движение, както и съгласуваност и в случаите, когато се налага ремонт на части от и/или инфраструктурни обекти. Ето защо възлагането на поръчката, без тя да бъде разделена на обособени позиции гарантира постигането на оптимален резултат. Всичко гореизложено мотивира решението на възложителя, че не е целесъобразно разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 165000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката предполага провеждане на процедура по вид публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Целта e да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, като от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 , т. 4 от ЗОП - в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Атанаска Тенева

VIII.2) Длъжност

Зам.-ректор по КИД на Университета по хранителни технологии