Версия за печат

00272-2020-0008

BG-с. Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 405 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, ул. Георги Димитров №31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/12/injenering/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на строеж за изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, като се цели чрез изпълнение на строително-ремонтни дейности за привеждане на физическата среда на учебното заведение към действащата нормативна уредба да се осигурят подходящи условия за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед на предоставената в чл. 46, ал. 1 от ЗОП възможност Възложителят е преценил че разделянето предмета на настоящата поръчка на обособени позиции е икономически нецелесъобразно и технически Като взе предвид следното Обединяването на дейностите, включени в предмета на поръчката и възлагането им чрез една процедура за „инженеринг“ е една изрично предвидена и допустима от ЗОП правна възможност, като между дейностите, включени в предмета на инженеринга е налице техническа и икономическа обвързаност. От друга страна, по този начин се спестяват време и ресурси: не се провеждат отделни процедури за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор и за избор на изпълнител за извършване на СМР. Едновременно с това предвидените дейности са систематично свързани и е необходимо комплексно изпълнение на предмета на поръчката в неговата цялост, с което ще се избегне прекомерното затруднение по техническото изпълнение поради отпадане необходимостта от сложна координация както между отделните изпълнители, така и между всеки от тях и възложителя по отношение на: организацията на работния процес. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 485000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП и за нейното възлагане прилага процедура публично състезание при условията и реда на Глава „двадесет и пета“ от ЗОП и Глава „пета“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, планираните от възложителя обществени поръчки и във връзка с чл.20, ал.9 от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци