Версия за печат

03559-2020-0001

BG-Дряново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РД-04-887 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000209992

BG322, Средно училище Максим Райкович град Дряново, Васил Левски 16, За: Боряна Данкова, България 5371, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: sou_dryanovo@abv.bg, Факс: 0676 72156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2020-2021 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя закуски и обяди , включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене, хляб и салата, ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора. Броят на закуските за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от Възложителя и варира според бройката на децата в класовете. Към настоящия момент прогнозният брой закуски, които изпълнителят следва да доставя са до 205 закуски дневно. Прогнозният брой закуски с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 167, е 34 235. Броя на обядите за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от възложителя и варира според бройката на децата. Към настоящия момент те прогнозният брой обяди, които изпълнителят следва да доставя са до 240 обяда дневно. Прогнозният брой обяди с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 176, е 42 240. Посочената бройка закуски и обяди е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цялото прогнозно количество. В случай на увеличение на бройката на учениците изпълнителят, по заявка на възложителя следва да увеличи и броя на обядите, които ще доставя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 102624.55 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избрана е процедурата по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2 т. 2 от ЗОП. Процедурата ще се проведе по реда на чл.178 – чл.181 от ЗОП, във вр. с чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, тъй като стойността отговаря на посочения в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП праг и не са налице условията за провеждане на друг вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сългласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Катерина Илиева Стефанова

VIII.2) Длъжност

директор на СУ Максим Райкович град Дряново