Версия за печат

00884-2020-0005

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер 8-2020 от дата 05.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ.. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 603688, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=631.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване“ за нуждите на Университет по хранителни технологии , по две обособени позиции: „Доставка на специфични уреди за контрол и изпитания“ и „Доставка на уреди за контрол на физически характеристики“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка по глава 25 от ЗОП - публично състезаниес предмет: „Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване“ за нуждите на Университет по хранителни технологии , по две обособени позиции: „Доставка на специфични уреди за контрол и изпитания“ и „Доставка на уреди за контрол на физически характеристики“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за доставка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 82867 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в границите на праговете по чл.20, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Получените оферти за участие ще се отворят на публично заседание , на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване / чл.54, ал.2 от ППЗОП./

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Атанаска Тенева

VIII.2) Длъжност

Зам.-ректор по КИД на Университет по хранителни технологии , с правомощия по заповед № 25/16.01.2020г.