00908-2020-0002

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 12-00-92 от дата 02.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, Цар Петър 1, За: Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bs.government.bg/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bs.government.bg/bg/news/index/5/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: осъществява държавната политика в областта


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на газьол /за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7/ за нуждите на Областна администрация Бургас през отоплителния сезон на 2020-2023год., за месеците от октомври до април, по заявка

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на газьол /за промишлени и комунални цели / за нуждите на Областна администрация Бургас през отоплителния сезон на 2020-2023год., за месеците от октомври до април, по заявка

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изречение второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Възложителят мотивира решението си за неразделяне на обществената поръчка със следното: съществува риск при разделянето изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, предвид обстоятелство, че доставките ще се извършват в един обект и предметът на поръчката е доставката на един вид гориво, не включва разнородни доставки. На следващо място, необходимостта от координиране на различни изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид горепосоченото, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 89100 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно газьол, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.07.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Вълчо Иванов Чолаков

VIII.2) Длъжност

Областен управител на област Бургас