00272-2019-0007

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/04/08/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 213 от 08.04.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2019-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на територията на Община Ружинци в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позции. Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа, предмет на поръчката е 21 359 метра от който 8 057 м за село Бело поле и 13 302 м за село Ружинци.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 186 от 21.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „КК – РУЖИНЦИ“ ДЗЗД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, чл. 22/сграда Крит/вх. В, ап. 1В, България 1404, София, Тел.: 02 9516178, E-mail: karotreiding@abv.bg, Факс: 02 28581078

Интернет адрес/и:

URL: http://karotreiding@abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 2 : „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2949280.08 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

29.05.2020 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Съгласно чл. 44, ал. 2, т. 3 от Договор за строителство № 186/21.10.2019 г., договорът може да бъде прекратен, когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на възложителя. В конкретния случай, финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на Договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и Анекс № 1 от 15.03.2019 г. към него, за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Във връзка с осъществяването на последващ контрол на проведената процедура по възлагане на обществената поръчка, с Уведомително писмо № ПК/935, изх. № 02-0800/3431 от 20.05.2020, Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ уведомява Възложителя, че на основание чл. 73, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, открива производство за налагане на финансова корекция. Предложената финансова корекция върху договора в размер на 25 на сто от цената му, представлява съществена промяна във финансирането на обществената поръчка и на проекта като цяло. На практика Държавен фонд „Земеделие“ няма да изплати на ОБЩИНА РУЖИНЦИ огромна част от сумата, заложена за изпълнение на СМР по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. Същевременно, Община Ружинци не разполага със собствени средства, с които да доплати частта от цената по договора, която няма да бъде финансирана от Държавен фонд „Земеделие“, което прави невъзможно заплащането на цената по договора.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.06.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци