00447-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG341, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева - главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: antonia.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.portal.justice. govenment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/8aedb976-aa3d-4e6b-8a4e-fe909dbc6924.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-10 от 25.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“; и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-24 от 01.03.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сиенсис АД, ж.к. Белите брези, ул. Лерин №44-46, България 1680, София, Тел.: 02958 3600, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02958 3036

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cnsys.bg/index.php.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“; и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2160000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок - чл. 10, ал. 2 ; Преди промяната: 18 месеца; След промяната: 21 месеца; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (редакция към датата на анекса 20.11.2018 г. - ДВ 13/2016 г.)
Променено условие: Срок - чл. 10, ал. 2 ; Преди промяната: 21 месеца; След промяната: 24 месеца; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП (ДВ 86/2018)
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2592000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Първоначален срок: 18 месеца; до 01.09.2019 г. С анекси срокът е удължаван до 01.12.2019 г. и до 01.03.2020 г.: Анекс от 20.11.2018 г. — на осн. чл. 118, ал. 1, т. 5 от ЗОП (ДВ 86/18 г.) срокът се удължава с 3 (три) месеца и става 21 (двайсет и един) месеца. Анекс № 2 от 1.10.2019 г. — срокът се удължава с 3 месеца (и става 24 месеца), но не по-късно от срока на № BG05SFOP001-1.002-0003 и № BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма „Добро управление“ Приемо-предавателен протокол: приемане на Окончателен доклад за завършване на дейността - 09.03.2020 г. Плащане: Междинно плащане 20% от стойността на договора: 07.12.2018 г. Окончателно плащане 80% от стойността на договора: 24.04.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел "ПОАНД" и оправомощен възложител, съгласно Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.