Версия за печат

00016-2020-0007

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 188 от дата 13.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов- Главен експерт ОСОПТ, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-636-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на авторски надзор в строителството на обект- Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подбор на спортната инфраструктура в община Априлци“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторския надзор по всички части е задължителен. В изпълнение на задълженията си по „авторски надзор“ проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл.169, ал.1 и 3 на ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнение на задълженията си по „авторски надзор“ проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите , съставени по време на строителството. Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторски надзор по време на строителството. Водещ проектант е лицето – автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимно съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект. Осъществява контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктно спазване на проекта. Осъществени консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта. Реализирани участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта. Реализирано съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи. Реализирани консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронни средства за комуникация или на място. Изработени допълнителни чертежи на детайли / при обективна необходимост/. Извършени допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи – когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. Реализирани участия в комисии и съставяне на протоколи за етапно приемане на строителните работи. Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 1661,00 лв. Посочените стойности са максимално допустими за изпълнение на договора. Срокът на договора по настоящата поръчка е до въвеждането на строежа в експлоатация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съфинансирана от "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)" МЯРКА 7 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони " ПОДМЯРКА 7.2.-"Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В рамките на настоящата обществена поръчка не се предвиждат обособени позиции, тъй като не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции с оглед естеството на същата, т.к. дейностите/видове работи, предмет на поръчката са сходни по своята същност и са в обем позволяващ изпълнението им от един изпълнител за кратък срок.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1661 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.79, ал. 1, т. 3, б. "в" във връзка с чл.18, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки, поради обстоятелството, че възлагането на друг изпълнител би довело до нарушаване на авторските права, придобити на основание, сключения между Община Априлци и ЕТ„Геосистемс-Татяна Ламбева“, Договор от 03.02.2017 г. за изготвяне на инвестиционни проекти за „Многофункционално спортно игрище за подбор на спортната инфраструктура в община Априлци“ . Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект (чл. 2 от ЗАПСП).По смисъла на чл.12 от същия закон авторското право върху произведения принадлежи на лицето, което е създало произведението и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице. Според §2, т.9 от ПЗР на ЗАПСП под „произведения на архитектурата” следва да се разбират - проекти на сгради и съоръжения, устройствени планове и схеми, утвърдени по реда на действащото законодателство. В този смисъл, възложителят е задължен да възложи авторския надзор на лицето, извършило проектирането. В настоящия случай лицето извършило проектирането съгласно, представеното в офертата на Изпълнителя е ЕТ “Геосистемс-Татяна Ламбева“ . Изработените инвестиционни проекти са предадени от изпълнителя и са приети от Община Априлци с приемо-предавателен протокол Съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Разпоредбите на чл. 162, ал.3 от ЗУТ гласи, че предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точно спазване на изработения от него проект са задължителни за останалите участници в строителството. Обстоятелството, че авторският надзор се възлага именно на лицетоЕТ „Геосистемс-Татяна Ламбева“/, изготвило проекта, който се реализира, означава, че законосъобразното възникване на правата на проектанта при неговия избор е основание да се игнорира общия ред при възлагане на изпълнението на надзорната функция.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ"ГЕОСИСТЕМС-ТАТЯНА ЛАМБЕВА" , адрес- гр.София , 1756, ж.к.Дървеница , ул.“Климент Охридски“ № 16, ет.11, офис 8 , ЕИК 130951823, представлявано от Татяна Владимирова Ламбева, управител. Предвид хипотезата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП, Възложителят няма да прилага чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП. Възложителят ще сключи договор за изпълнение на договора с поканеното дружество на основание чл. 79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП, за която дата същият ще бъде надлежно уведомен след влизането в сила на Решението за откриване на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ЕТ"ГЕОСИСТЕМС-ТАТЯНА ЛАМБЕВА” следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. За същия не следва са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП. ЕТ"ГЕОСИСТЕМС-ТАТЯНА ЛАМБЕВА” следва да осигури същия проектантски екип, изготвил предадените инвестиционни проекти за обектите по обособените позиции. Преди сключване на договорите поканеното дружество следва да изпълни задълженията си по чл. 65, ал.2 от ППЗОП, като представи следните документи : 1. Свидетелство за съдимост на представляващия участника;2. удостоверения за наличието или липсата на задължения към държавата за липса на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 3. Удостоверения за наличието или липсата на задължения към общината по седалище на участника, избран за изпълнител - за липса на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП4. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.5. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП;7. Заверено от участника копие на валидна застраховка по чл.171 , ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в проектирането ; 8. Техническото ни предложение за изпълнение на услугата с горепосочения предмет и Списък на специалистите , проектанти с пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта , за който ще се осъществява авторски надзор и които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;9.Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата. Жалба може да се подава в 10 дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тихомир Михайлов Кукенски

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци