Версия за печат

00113-2018-0005

BG-Кюстендил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

BG415, МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-тия Януари 1, За: Елка Дойчинова, България 2500, Кюстендил, Тел.: 0359 898586139, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 0359 78550231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 68 от 30.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00113-2018-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф” включва доставки по следните позиции: Позиция №1: Доставка на хемодиализни апарати 4 /четири/ броя за Отделение по диализно лечение с максимално допустима стойност до 84 000 лева с ДДС за четирите апарата;Позиция №2: Доставка на нов ехограф за Отделение за образна диагностика с максимално допустима стойност до 35 000 лева с ДДС;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 14.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Сименс Хуелткеър ЕООД, ул. Кукуш 2, България 1000, София, Тел.: 0359 28115394, E-mail: krasimira.vasileva@siemens-healthineers.com, Факс: 0359 28115619

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на ехограф

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
28600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28600 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Александър Стефанов Величков
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор