Версия за печат

00113-2018-0002

BG-Кюстендил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

BG415, МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-тия Януари 1, За: Елка Дойчинова, България 2500, Кюстендил, Тел.: 0359 898586139, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 0359 78550231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12 от 15.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00113-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ - Кюстендил АД. Прогнозното количество на доставката е 904.221 МВтч. за една година


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 18.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG415, Мост Енерджи АД, бул. България 118, България 1000, София, Тел.: 0359 24169843, E-mail: Mostbg@abv.bg, Факс: 0359 24160532

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на нетна ел. енергия

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
73359.45 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
103474.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Алесандър Стефанов Величков
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор