Версия за печат

00210-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG341, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева - главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: antonia.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.portal.justice. govenment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/faf5bc07-8e2d-41d3-9d3b-95bb00a75155.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-7 от 07.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-85 от 29.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МиБМ ЕКСПРЕС ООД; contact-express@mbm-bg.com; 0700 10 100, ул. Струма 3Б, България 1202, София, Тел.: 02000-000, E-mail: simeonov@mbm-bg.com, Факс: 02000-000

Интернет адрес/и:

URL: https://www.mbm-express.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
25000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок ; Преди промяната: 04.10.2019 г.; След промяната: 31.03.2020 г. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП
Променено условие: Сума (максимален разполагаем ресурс); Преди промяната: 15 738 лв. без ДДС; След промяната: 25 000 лв. без ДДС; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24997.64 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Първоначален срок: до 04.10.2019 г. (срокът на рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017г. на ЦОП или до достигане на максималната стойност на договора. С допълнително споразумение от 04.10.2019 г. срокът е удължен до 31.03.2020 г., а сумата е увеличена от 15 738 лв. без ДДС на 25 000 лв. без ДДС. Достигане на максималната стойност на договора: с плащане за м. февруари 2020 г. Приемо-предавателен протокол за месец февруари 2020 г.: 06.04.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел "ПОАНД" и оправомощен възложител, съгласно Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.