Версия за печат

00035-2018-0010

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; Тереза Власайкова - ръководител на проекта за изпълнението, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/19458.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-333 от 06.12.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2018-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 35 от 28.02.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, КРИСИ 2007 ЕООД, Шопска комуна №62, България 2234, с. Петърч, Тел.: 00359 888346401, E-mail: gosho74@abv.bg, Факс: 00359 29842149

Интернет адрес/и:

URL: www.krisi2007eood.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хр. и мл. продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на ПП BG05FMOP001-3.002-0226 :Осигуряване на топъл обяд на тер. на община Костинброд.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
37350 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
37335.34 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обявлението е за приключил договор по Обособена позиция 4, а относимите предишни публикации са: 2018/S 238-543109 и Номер на обявлението в РОП: 882230


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд