Версия за печат

02711-2019-0075

BG-Велики Преслав:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики №10, За: Генчо Игнатов- лесничей, тел.: 0884455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-d9D.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 4 от 22.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0075
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка чрез покупка на земеделска продукция (царевица -зърно за фураж) за нуждите на ТП ДГС „Преслав”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 38 от 09.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG334, Палазов Агро ЕООД, ул.Оборище №6, България 7900, Омуртаг, Тел.: 0877 994475, E-mail: palazov89@abv.bg, Факс: 0877 994475

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка чрез покупка на земеделска продукция (царевица -зърно за фураж) за нуждите на ТП ДГС „Преслав”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
44280 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 70% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Отпаднала необходимост.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
31032 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Живко Александров Алексиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДГС Преслав