Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-182, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/2113ef72-fcf4-4460-a429-51a0b7b283d3.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 16.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията С4, С5, С6 и др. - прогнозен брой 375 050. Доставка на счетоводни книги и формуляри.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-112 от 26.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „МУЛТИКО-92“ООД, община Столична, район Триадица, ул. „Шандор Петьофи“ № 25, България 1463, София, Тел.: 02 70020740, E-mail: office@multico.bg, Факс: 02 000000

Интернет адрес/и:

URL: http://www.multico.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

26.11.2019 г. 

Крайна дата

09.03.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
13198.87 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 39% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Доставеното количество съответства на конкретните нужди на възложителя и е по-малко от прогнозното количество артикули.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5124.18 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане по договора - 12.03.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник-отдел "ПОАНД", оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.