Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-182, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/efbd7a3c-3063-462d-8698-07ebbbcc23cd.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 16.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията - оптични мишки, флаш-памет, ролки за касов апарат, кламери, индекси, папки класьор и от РVС, папки-джоб, химикали, коректори, перфоратори, телбод.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-104 от 18.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Плесио Компютърс ЕАД, община Столична, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №5, България 1000, София, Тел.: 02 9397147, E-mail: viliev@plesio.bg, Факс: 02 000000

Интернет адрес/и:

URL: https://plesio.bg/?gclid=EAIaIQobChMIwISAkIO35QIV04bVCh1mKwDBEAAYASAAEgJ8uPD_BwE.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

18.10.2019 г. 

Крайна дата

09.03.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
52025.38 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 59% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Доставеното количество съответства на конкретните нужди на възложителя и е по-малко от прогнозното количество артикули.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
30781.04 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане по договора - 04.03.2020 г., 05.03.2020 г., 17.03.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник-отдел "ПОАНД", оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.