00272-2019-0015

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/18/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 941 от 18.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2019-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Приготвяне и доставяне на храна, предмет на настоящата обществена поръчка, ще осигури хранене в посочените населении места на територията на община Ружинци с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Осигуряването на топъл обяд представлява еднократно хранене, което включва – супа, основно ястие, хляб в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигурява разнообразно седмично меню, с което се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на националните стандарти и норми за изисквания за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 198 от 16.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, „КАНТИЙНС” ЕООД, с.Дреновец, ул. «Христо Михайлов» № 14, България 3920, с.Дреновец, Тел.: 0877 537100, E-mail: antonborislavovlozanov@abv.bg, Факс: 0877 537100

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА – ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2020 г. 

Крайна дата

28.02.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
134356.25 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 50.32% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договора е сключен под условие до приключване на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“ по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
67602.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци