Версия за печат

00272-2020-0006

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 239 от дата 30.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/03/30/1748/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт, обновяване фасади, ремонт покриви, подмяна дограма и др. в съответствие с приложената към документацията за участие техническа спецификация. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1. „ОР и обновяване на сграда общинска администрация Ружинци“; Обособена позиция № 2. „ОР на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци“; Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Кметство Тополовец“; Обособена позиция № 4. „ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец“; Обособена позиция № 5. „ОР на сграда Кметство Динково“; Обособена позиция № 6. „ОР на сграда училище с детска градина общинска собственост – с.Черно поле“; Обособена позиция № 7. „ОР на покрив на СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Дреновец“; Обособена позиция № 8. „ОР на сграда читалище „Просвета - 1927”, с.Гюргич“; Обособена позиция № 9. „ОР на киносалон в сграда читалище „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци“; Обособена позиция № 10. „ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 11. „ОР и обновяване на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 12. „Реконструкция на сграда общинска собственост –социален център за предоставяне на услуги, находяща се в УПИ 312, кв. 20, с. Ружинци- II етап“; Обособена позиция № 13. „СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин- II етап“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 228650 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, както и планираните от Възложителя обществени поръчки, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър лександров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци