01783-2020-0001

BG-КАРНОБАТ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000042679

BG341, СУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 44, За: МАРГАРИТА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА, България 8400, КАРНОБАТ, Тел.: 087 8897676, E-mail: kirilimetodi@abv.bg, Факс: 0559 26168

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kirilimetodikt.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/kirilimetodikt-455/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас в СУ "Св.Св.Кирил и Методий" град Карнобат за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас в СУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Карнобат за учебната 2020/2021 година по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Клет България” ООД Обособена позиция 2 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Просвета София” АД Обособена позиция 3 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Просвета Плюс” ЕООД Обособена позиция 4 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „БГ Учебник” ЕООД Обособена позиция 5 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция 6 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Изкуства” ЕООД Обособена позиция 7 - Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „С.А.Н. ПРО” ООД представител на „Пиърсън едюкейшън лимитид – Лонгман”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 32000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избор на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл.18, ал.1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба №10 от 19.12.2017г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван с Протокол № 2 от 12.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет при училище СУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Карнобат, съгласно който са избрани и следва да се доставят познавателните книжки, учебници и учебни помагала

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП няма да се изпраща покана, а директно ще заявят на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключат договори на основание чл.79, ал.1 т.3 б „в”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65 ал.2 от ППЗОП и след влизане в сила на настоящето решение ще се сключат договори на основание чл.79, ал.1 т.3 б „в”. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за обжалване се определя на 10 (десет) дни при спазване на разпоредбите на чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Маргарита Христова Паскалева

VIII.2) Длъжност

Директор