Версия за печат

01771-2020-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126157440

BG422, СУ Св. Паисий Хилендарски, Кресна 1, За: Нина Найденова Стайкова, България 6300, Хасково, Тел.: 0878 298879, E-mail: soup@abv.bg, Факс: 038 624134

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sou-paisiy.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sou-paisiy.com/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ, I, IІ, III, IV, V, VІ,VII КЛАС НА СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници и учебни комплекти за децата и учениците от подготвитвлна група, I, II, III, IV, V, VI, VII клас на СУ "Св. П. Хилендарски" град Хасково за учебната 2020/2021 година. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД на стойност 32131.67 лв. Обособена позиция № 2: Издателство „Архимед 2” ЕООД на стойност 2858,34 лв. Необходимите количества са подробно посочени и в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 34980.01 лв. без ДДС . Срокът зa подписване на договори с избраните иsдателства е до 10.04.2020 г ., а срокът за доставка на необходимите познавателни книжки, учебници и учебни комплекти е до 04.09.2020 г .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 34980.01 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква “в“ от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са следните: познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160 от ЗПУО, Министърът на образованиетои науката определя със заповед учебниците и учебните комплекти и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със заповед № РД09-541/ 27.02.2020 г. на Министъра на образованието е утвърден график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година. Учителите по предмети представиха на директора на училището избраните учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 г. На свое заседание Обществения съвет на СУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково разгледа избраните от преподавателите учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и прие избора, давайки положително становище. Мотивите за избора на процедура по чл. 79, ал. 1, т. 3 б. „в” от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, като това право им е признато и утвърдено от МОН.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложотелят ще се възползва от нормата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП ( не изготвя и не изпраща покани за участие, тъй като ще сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 б. „в” от ЗОП както следва: По Обособена позиция 1:„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Овча купел, ул. „Земеделска” №2, представлявано от Йовка Колева Томова; По Обособена позиция 2: „Архимед 2" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Хр. Топракчиев” № 11, представлявано от Пламен Георгиев Паскалев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл . 67, ал . 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал .1, т .7 от ЗОП .

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Найденова Стайкова

VIII.2) Длъжност

Директор на СУ Св. Паисий Хилендарски - гр. Хасково