Версия за печат

01026-2020-0003

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 6 от дата 18.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 0651 62196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-77/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Спешен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“,

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на спешен/авариен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на Общинска администрация - гр. Искър“, находяща се на ул.“Георги Димитров“ №38, гр.Искър. Ремонтни дейности по покривното покритие, които ще се извършат с настоящата поръчка са следните: - Отстраняване на накъсаната хидроизолация; - Наковаване на дървена скара върху старата ламарина; - Монтаж на нова ЛТ ламарина; - Обшивка на съществуващия стоманобетонов борд с поцинкована ламарина; Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията Техническа спецификация и приложената към нея количествена сметка

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е преценил, че разделянето на поръчката на обособени позиции e неприложимо поради предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10176 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вследствие на негативното влияние на метеорологичните условия през зимния сезон (силен вятър и валежи от дъжд), е констатирано от служители на общината, дирекция СИРТСУ следното: Сградата на Общинска администрация – гр. Искър е с дървена покривна конструкция, покрита с ламаринени профили и хидроизолация. Вследствие на силните ветрове със скорост от 10 до 24м/сек за периода от 20.02.2020г до 10.03.2020г. , голяма част от хидроизолацията на покрива се е накъсала и от валежите в първите дни на месец март, стаите и коридорите на третия етаж са се наводнили. При направения оглед се установи, че ламарината под изолацията на много места е изгнила и с множество дупки. Това налага спешни ремонтни дейности по покривното покритие: - Отстраняване на накъсаната хидроизолация; - Наковаване на дървена скара върху старата ламарина; - Монтаж на нова ЛТ ламарина; - Обшивка на съществуващия стоманобетонов борд с поцинкована ламарина; Описаните по-горе обстоятелства са предпоставка за възникване на опасност за живота и здравето на служителите, осъществяващи служебните си задължения в сградата, което води до невъзможност на пълноценно осъществяване на основните функции на админисрацията и налага спешен и неотложен ремонт на покрива. Целта е чрез изпълнението на предстоящите строително-ремонтните дейности, да се възстанови и подобри покривното покритие, да се закърпи хидроизолацията и да се предотвратят последващи наводнения на служебни помещения на администрацията. Във връзка с гореизложеното може обосновано да се твърди, че за Община Искър е възникнала необходимост от неотложно възлагане на ремонтни работи на покрива на общинската сграда, находяща се на ул.“Георги Димитров“ №38, гр. Искър, поради което е приложим редът, посочен в чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП. Обстоятелствата за неотложност в конкретния случай не се дължат на действия или бездействия на възложителя, а на “непредвидени обстоятелства”. Съгласно т.17 от ДР на ЗОП под „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които затрудняват или нарушават нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Доколкото задължението за възложителя за осигуряване на eжедневното изпълнение на задълженията на служителите от администрацията и въз основа на създалите се недопустими дефекти и повреди, е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и тъй като не е възможно спазването на сроковете по чл. 178, ал. 2 и ал.4 от ЗОП. Отчитайки условията на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5 – 9 или когато: 1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя, В тази връзка е взето Решение от Възложителя за обявяване на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата се изпраща до „АРТ - СТРОЙ” ООД - ПЛЕВЕН ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. „ДОЙРАН” № 140, ет.4, офис 4

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър