02014-2020-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 1 от дата 18.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103194223

BG331, Основно училище Георги Сава Раковски, район Приморски, жк. Чайка, За: Димитър Димитров, България 9010, Варна, Тел.: 052 302359, E-mail: ou_gsrakovski@abv.bg, Факс: 052 468542

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://ourakovski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/op---dost.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/2021 година“. Обществената поръчка обхваща общо пет обособени позиции, всяка от които включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници от съответното издателство,посочени в раздел IV. 3 от настоящото решение.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/2021 година по пет обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 40438,22 лв. с ДДС, съответно 33698,52 лв. без ДДС. 2. Обособена позиция №2 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 31176,90 лв. с ДДС, съответно 25980,75 лв. без ДДС. 3. Обособена позиция №3 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 3469,04 лв. с ДДС, съответно 2890,87 лв. без ДДС. 4. Обособена позиция №4 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 7566,63 лв. с ДДС, съответно 6305,53 лв. без ДДС. 5. Обособена позиция №5 – „Доставка на учебници и електронно четими учебници по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за учениците от I клас, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 626,85 лв. с ДДС, съответно 522,38 лв. без ДДС. Необходимите количества учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за всяка обособена позиция са подробно описани в конкретни заявки по представената бланка от всяко издателство, като общата прогнозна стойност на обществената поръчка възлиза на 69 399 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 69399 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09- 48/13.01.2020г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван със Становище №ОС05-1174/16.03.2020г. от заседание на Обществения съвет при Основно училище “Георги Сава Раковски“ , съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от I до VII клас в Основно училище "Георги Сава Раковски"- град Варна. Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на решение за откриване на процедура, ще сключи договори за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основани е чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата, ще бъдат сключени договори за обществена поръчка, както следва: За Обособена позиция №1 с Издателство „Просвета- София“ АД с ЕИК 131106522; За Обособена позиция №2 с Издателство „Клет България“ ООД с ЕИК 130878827; За Обособена позиция №3 с Издателство „Бит и техника“ ООД с ЕИК 103795327; За Обособена позиция №4 с Издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД с ЕИК 813044200, като представител на Издателство "Пиърс Едюкейшън Лимитид"; За Обособена позиция №5 с Издателство ИК "Рива" АД с ЕИК 204152370. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020 година, а срокът за доставка на заявените учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници е до 04.09.2020 година.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10 (десет) дни при спазване на разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Стоянов Димитров

VIII.2) Длъжност

Директор на Основно училище "Георги Сава Раковски", град Варна