Версия за печат

00884-2020-0003

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 6-2020 от дата 18.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=565.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив за срок от 4 години Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив за срок от 4 години

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, в случайте, когато възлагането на обществената поръчка е предмет на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне без обявление. На възложителя Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив му предстои да открие процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договаряни цени за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив", предпоставка за осъществяването, на която е наличието на сключен договор за достъп и пренос на необходимата електрическа енергия през териториалната електроразпределителна мрежа със собственика и оператор на тази мрежа. Съгласно чл.39, ал.1, т.3 от ЗЕ, дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на лицензиране, като според чл.43, ал.2, т.1 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия. Всички обекти от сградния фонд на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив се намират на територия , за която "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия с № Л-140-07/13.08.2004г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за срок от 35 години. Във връзка с изложеното, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава изключителни права по смисъла на §2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълняване на дейността , предмет на тази поръчка, и възлагането й попада в хипотезата на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 271000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, в случайте, когато възлагането на обществената поръчка е предмет на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне без обявление. На възложителя Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив му предстои да открие процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договаряни цени за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив", предпоставка за осъществяването, на която е наличието на сключен договор за достъп и пренос на необходимата електрическа енергия през териториалната електроразпределителна мрежа със собственика и оператор на тази мрежа. Съгласно чл.39, ал.1, т.3 от ЗЕ, дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на лицензиране, като според чл.43, ал.2, т.1 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия. Всички обекти от сградния фонд на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив се намират на територия , за която "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия с № Л-140-07/13.08.2004г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за срок от 35 години. Във връзка с изложеното, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава изключителни права по смисъла на §2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълняване на дейността , предмет на тази поръчка, и възлагането й попада в хипотезата на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ЕВН България Електроразпределение " ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.2 от ППЗОП с настоящото решение се одобрява и поканата до "ЕВН България Електроразпределение " ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева

VIII.2) Длъжност

ЗАМ.-РЕКТОР ПО КИД НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, заповед № 25/16.01.2020 г.