Версия за печат

00447-2019-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/404734e2-ec53-4b2d-a7a8-dd4a098b372c.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-26 от 26.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията. Обособена позиция 1 „Доставка на компютърни конфигурации — доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори“. Обособена позиция 2 „Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-115 от 28.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Контракс“ АД, ул. Тинтява 13, България 1113, София, Тел.: 02960-9777, E-mail: sales@kontrax.bg, Факс: 02960-9797

Интернет адрес/и:

URL: https://www.kontrax.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на компютърни конфигурации — доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори", по обособена позииция 1 от поръчката

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
250000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
249887 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срок за изпълнение: 90 дни от сключване на договора. Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването: 1. на 15.01.2020 г. за 250 бр. компютри и 250 бр. монитори; и 2. на 02.03.2020 г. за 16 бр. компютри и 15 бр. монитори. Плащане на сумата - 28.01.2020 г. - 235 000 лв. без ДДС (282 000 лв. с ДДС); 11.03.02.2020 г. - 14 887 лв. без ДДС (17 864 лв. с ДДС).


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: и. д. началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.