Версия за печат

00884-2020-0002

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 5-2020 от дата 16.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=561.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"„Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за нуждите на всички обекти на територията на Университет по хранителни технологии, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца. За срока на договора прогнозна стойност общо е 271 000,00 лв. без ДДС;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В съответствие с разпоредбите на чл.39, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.46, ал.3 и ал.4 и чл.49, ал.3 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и § 23, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ и допълнение към нето /ЗЕ/ /Дв.бр.74/2006г./ и Решение № Т Пр Г - 26/ 20.09.2005г. и № Л - 209/ 03.10.2006г. е издадена лицензия с № Л - 209 - 12/03.10.2006г. на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, за обществено снабдяване с природен газ на територия "ТРАКИЯ", за срок от 35 / тридесет и пет/ години. Гр. Пловдив се намира в ареали на територия "ТРАКИЯ".

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 271000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на УХТ Пловдив, възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б "б" и чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в" от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр.Пловдив”, на територията на гр. Пловдив, при наличие на следните обстоятелства: На основание чл. 182, ал. 1, въз връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. На основание чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В съответствие с разпоредбите на чл.39, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.46, ал.3 и ал.4 и чл.49, ал.3 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и § 23, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ и допълнение към нето /ЗЕ/ /Дв.бр.74/2006г./ и Решение № Т Пр Г - 26/ 20.09.2005г. и № Л - 209/ 03.10.2006г. е издадена лицензия с № Л - 209 - 12/03.10.2006г. на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, за обществено снабдяване с природен газ на територия "ТРАКИЯ", за срок от 35 / тридесет и пет/ години. Гр. Пловдив се намира в ареали на територия "ТРАКИЯ".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ " ЕАД гр. София 13 60 ,ул. "Адам Мицкевич" № 4 "А", д.н. 2223086252, БУЛСТАТ 131285259

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.2 от ППЗОП с настоящото решение се одобрява и поканата до "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева

VIII.2) Длъжност

ЗАМ.-РЕКТОР ПО КИД НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, заповед № 25/16.01.2020 г.