Версия за печат

00447-2019-0012

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/470e3f3b-a28f-4a4d-b9b8-de1de3f34e52.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-36 от 02.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Строително - монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе“, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“; Обособена позиция 2: „Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-132 от 17.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Ник-строй 06 ЕООД, факс: 0887-111-818, тел.: 0884-202-322, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Петко Каравелов №5, офис 9, България 1408, София, Тел.: 02000-0000, E-mail: nikstroi6@abv.bg, Факс: 02000-0000

Интернет адрес/и:

URL: http://nikstroy06.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
41706.97 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е унищожен

ІV.1) Дата на приключване

17.02.2020 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

В срока от 40 дни (17.12.2019 г. - 26.01.2020 г.) изпълнителят не е изпълнил никаква част от строително-монтажните работи по договора. Считано от 17.02.2020 г., когато на изпълнителя е връчено едностранно волеизявление на възложителя за прекратяване, договорът се счита за развален на осн. чл. 87 от ЗЗД поради пълно неизпълнение.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 40
Причини за забавянето: В срока от 40 календарни дни изпълнението не е започнало.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът е следвало да бъде изпълнен до 26.01.2020 г. (40 календарни дни от 17.12.2019 г.). Към 25.01.2020 г. изпълненито на дейностите още не е започнало. Изпълнителят не посочва уважителни причини за незапочване на изпълнението. След изтичане срока на изпълнение допълнително уведомява, че не може да изпълни поръчката съгласно техническите спецификации на възложителя. Не са налице непредвидени обстоятелства, които да са основателна причина за неизпълнение.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4170.68 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.