Версия за печат

00210-2016-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе 7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 0359 28100990;0359 889102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 0359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3813.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: №: РМФ-31 от 15.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане , смазочни материали и автокозметика


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-122 от 02.03.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Петрол АД, ул. Търговска 12, България 5500, Ловеч, Тел.: 0359 270010377, E-mail: zop@petrol.bg, Факс: 0359 28433216

Интернет адрес/и:

URL: www.petrol.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане , смазочни материали и автокозметика

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.03.2017 г. 

Крайна дата

09.02.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
160000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл.9, ал.2 ; Преди промяната: Доставките по този договор ще се извършват в периода от сключването му до 31.01.2019 г.; След промяната: срок за изпълнение на доставките да бъде удължен до 31.05.2019 г. или до сключването на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, открита с решение № РМФ-39/ 18.06.2018 г., което от двете събития настъпи първо; Правно основание: чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и допълнително споразумение към Рамково споразумение № 1/ 22.11.2018 г. към СПОР-48/ 30.12.2016 г.
Променено условие: чл.9, ал.2 чл.3, ал.1 ; Преди промяната: срок за изпълнение на доставките да бъде удължен до 31.05.2019 г. или до сключването на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, открита с решение № РМФ-39/ 18.06.2018 г., което от двете събития настъпи първо Максималната стойност на договора е 120 000 лева; След промяната: срок за изпълнение на доставките да бъде удължен до 31.01.2020 г. или до сключването на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, което от двете събития настъпи първо максимална стойност на договора да бъде увеличена с 40 000.00 (четиридесет хиляди) лв. без ДДС, като максималната стойност на договора става до 160 000.00 (сто и шестдесет хиляди) лв. без ДДС; Правно основание: чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и допълнително споразумение към Рамково споразумение № 2/ 19.04.2019 г. към СПОР-48/ 30.12.2016 г
Променено условие: чл.9, ал.2 ; Преди промяната: срок за изпълнение на доставките да бъде удължен до 31.01.2020 г. или до сключването на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, което от двете събития настъпи първо; След промяната: срок за изпълнение на доставките да бъде удължен до 31.01.2020 г. или до сключването на договор въз основа на подписано ново рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по процедура на ЦОП, което от двете събития настъпи първо; Правно основание: чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и допълнително споразумение към Рамково споразумение № 2/ 19.04.2019 г. към СПОР-48/ 30.12.2016 г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 84.75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е възникнала необходимост от доставка на по-голямо количество хартия/ картон за срока на действие на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
135604.95 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор