Версия за печат

00447-2019-0012

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/470e3f3b-a28f-4a4d-b9b8-de1de3f34e52.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-36 от 02.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Строително - монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе“, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“; Обособена позиция 2: „Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-133 от 17.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Пропаркет ЕООД, район Студентски, ул. Стоян Едрев №1А, тел. 028622848; 0898606765; 0895 999965, България 1700, София, Тел.: 0200-000, E-mail: Proparket.net@gmail.com, Факс: 0200-000

Интернет адрес/и:

URL: http://www.proparket.net/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
17937.99 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17923.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срок за изпълнение: 30 дни от сключване на договора. Приемо-предавателен протокол за приемане на обекта без забележки: 17.01.2020 г. Плащане на сумата - авансово на 18.12.2019 г. Неусвоена сума по договора, внесена в АВ на 28.01.2020 г. - 14 лв. без ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: и. д. началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.