Версия за печат

00113-2020-0002

BG-Кюстендил:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

64. Икономика, профил Финанси


Решение номер 17 от дата 04.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

BG415, МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-тия Януари 1, За: Бойко Георгиев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 0359 878470893, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 0359 78550231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО” за персонала на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД гр.Кюстендил

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка Възложителят цели да избере изпълнител, който по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 (един), 2.00 (два), имащи надеждна защита. На ваучерите следва да е отбелязано: - че са издадени по смисъла на НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. или съгласно НАРЕДБА №7 от 9.07.2003 г.; - че служат за закупуване на хранителни стоки; Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя за отпечатване и доставяне на ваучери. Общо количество или обем - годишните количества са ориентировъчни и са по заявка на Възложителя, като прогнозната стойност на поръчката е 192 хил.лв.без ДДС; Доколкото Възложителя няма ангажимент за поръчване на точно определен брой ваучери прогнозния брой на доставките, е както следва: 24 400 бр. х 1 лв; 167 400 бр. х 2 лв.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като цикъла на поръчката е затворен и обективно неделим: изработване, отпечатване, опаковане и доставка. Всяка една дейност е свързана с останалите и се извършва от един оператор.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 192000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.12, чл. 19, ал. 1 от ЗОП. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и е цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя и съгласно Протокол на СД №33/17.02.2020 г

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават пред комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока посочен в чл. 197 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация, съгласно разпоредбата начл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Александър Стефанов Величков

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор