02711-2019-0054

BG-Велики Преслав:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики №10, За: Генчо Игнатов- лесничей, тел.: 0884455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-d9b.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 3 от 14.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0054
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав” за 2019 година”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 39 от 19.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG312, М и К Монт Авто ЕООД, ул.Баба Тонка №31, ап.2, България 3400, Монтана, Тел.: 0898 740024, E-mail: montavto1@abv.bg, Факс: 0898 740024

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав” за 2019 година”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
12900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
12886 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Живко Александров Алексиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДГС Преслав