01167-2019-0001

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000083170

BG331, СУУНЗ Проф. д-р Иван Шишманов, кв. Аспарухово, местност Вилите, За: Жулиета Петкова, България 9003, Варна, Тел.: 052 370416, E-mail: udnz_100g@abv.bg, Факс: 052 370416

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.suunzvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.suunzvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 05.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01167-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: АСД-16-08 от 19.02.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сакса ООД, кв. Курило, Петролна база Сакса, България 1280, Нови Искър, Тел.: 02 9917224, E-mail: daniela.galabova@saksa.bg, Факс: 02 9917581

Интернет адрес/и:

URL: https://www.saksa-bg.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ Проф. д-р Иван Шишманов, гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.02.2019 г. 

Крайна дата

19.02.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
85116.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
79677.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Жулиета Красимирова Петкова
VII.2)
Длъжност: директор