Версия за печат

00210-2016-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131304835

BG41, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ул Леге № 2 - 4, За: Теодора Начева, България 1000, София, Тел.: 02 9407961, E-mail: t.nacheva@sme.government.bg, Факс: 02 9407993

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sme.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sme.government.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-42 от 15.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за нуждите Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОА-1-2/12.06.2017 История от 12.06.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Петрол АД, бул. Черни връх № 43, България 1407, София, Тел.: 02 9690135, E-mail: zlatina.tsankova@petrol.bg, Факс: 02 9690135

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за нуждите Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.07.2017 г. 

Крайна дата

31.01.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
50000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: допълнително споразумение № ОА1-1/25.01.2019 г; Преди промяната: срок на договор до 31.01.2019 г.; След промяната: срок на допълнително споразумение до 31.05.2019 г.; Правно основание: чл.116
Променено условие: допълнитерно споразумение № ОА1-1-А-1/23.05.2019; Преди промяната: доп. споразумение от 23.05.2019 г.; След промяната: срок на допълнително споразумение 31.01.2020 г.; Правно основание: чл.116
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 46.34% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Изпълнението на договора е в зависимост от заявените потребности.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24668.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ЯНА ЕНЧЕВА ТОПАЛОВА
VII.2)
Длъжност: ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл.7,ал. 1 от ЗОП,съгласно заповед №РД-12-26/18.03.2019 на Изпълнителния директор на ИАНМСП