Версия за печат

00210-2016-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2018-g-dostavka-na-avtomobilno-gorivo-chrez-karti-/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-31 от 15.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията. Видове горива и техните прогнозни количества: 1. Бензин А95 Н – 10 400 литра 2. Дизелово гориво – 10 000 литра


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-63 от 07.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Петрол АД, ул. Търговска 12, България 5500, Ловеч, Тел.: 02969-0110, E-mail: zop@petrol.bg, Факс: 02969-0296

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията. Видове горива и техните прогнозни количества: 1. Бензин А95 Н – 10 400 литра 2. Дизелово гориво – 10 000 литра

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.06.2018 г. 

Крайна дата

31.01.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
45000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок на договора - чл. 9; Преди промяната: 31.01.2019 г.; След промяната: 31.05.2019 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (редакция към 31.01.2019 г., ДВ бр. 13 от 2016 г.)
Променено условие: Срок на договора - чл. 9; Преди промяната: 31.05.2019 г.; След промяната: 31.01.2020 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП (ДВ, бр. 83 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
30770.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Стойността на договора в размер на 45 000,00 лв. без ДДС е максималният финансов ресурс на общестевната поръчка. Доставките се извършват според нуждите на възложителя. Поръчката е проведена по рамково споразумение на ЦОП №СПОР-48/30.12.2016 г.; процедура №0778 в СЕВОП.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: и.д. началник-отдел „ПОАНД“ и оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.