02014-2020-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 1 от дата 12.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103194223

BG331, Основно училище Георги Сава Раковски, район Приморски, кв. Чайка, За: Димитър Димитров, България 9010, Варна, Тел.: 052 302359, E-mail: ou_gsrakovski@abv.bg, Факс: 052 468542

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ourakovski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ourakovski.com/kupuvach.htm1.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за отопление за срок от една година. Дизелово гориво - CPV код 09134200.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво за отопление франко сградата на ОУ "Г.С.Раковски" и ГПЧЕ "Йоан Екзарх" с адрес гр. Варна, район Приморски, кв. "Чайка", за срок от една година.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 89000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Стоянов Димитров

VIII.2) Длъжност

Директор на ОУ "Георги Сава Раковски"