Версия за печат

00016-2020-0001

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 34 от дата 03.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул. Васил Левски №109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, България 5641, Априлци, Тел.: 00359 69582222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 00359 69582285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://apriltsi.acstre.com/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доработване на инвестиционен проект за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци във фаза "Работен проект" и упражняване на авторски надзор. Изготвеният инвестиционен проект на обекта е във фаза „Технически проект“. За целите на строителството е необходимо той да бъде преработен във фаза „Работен проект“. Авторският надзор представлява проследяване на целия процес на реализация, на качествено изпълнение на одобрените инвестиционни проекти. Доработката на проекта включва следните части - част Архитектура, част Електрическа, част Конструктивна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.002-0018-C01 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не може да се раздели на обособени позиции, предвид спецификата на услугата. Обществената поръчка обхваща задължение по доработка, допълнение и преработка на вече изготвен проект и осъществяване на авторски надзор върху един обект. Инвестиционният проект за съответния обект е създаден само от един изпълнител, поради което само един изпълнител може да изпълни предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чрез директно възлагане на фирма „Плот Арх” ЕООД по силата на договор от 01.06.2018 г. е възложено изпълнението на услуга с предмет: "Изработване на инвестиционен проект във фаза "Технически проект" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно общообразователно училище "Васил Левски" в гр. Априлци, Община Априлци". Същият проект, следва да бъде доработен във фаза "Работен проект" , за да може община Априлци да извърши реализацията на Договор за безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0018-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г . Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, архитектурните проекти са обект на авторско право и същите могат да бъдат преработвени единствено от автора на проекта. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор се уреждат с договор между проектанта и възложителя. След като по смисъла на ЗАПСП изготвеният по горепосочената обществена поръчка проект е обект на авторско право, а възложителят е задължен да сключи договор за осъществяване на авторски надзор при осъществяване на строителството, защото същият авторски надзор е задължителен по смисъла на чл. 162, ал. 2, изречение последно от ЗУТ, то за възложителя не съществува възможността да възложи изпълнението на обществената поръчка на друго лице, освен на автора на проекта. Предвид посоченото са налице предпоставките на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Плот Арх" ЕООД, ЕИК 131266733, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Студентски, ул. "Проф. Христо Вакарелски" №3, офис 13

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Възложителят поставя изискване за гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на пряко договоряне съгласно чл.197, ал.1, т.5, "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тихомир Михайлов Кукенски

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци