Версия за печат

00272-2020-0004

BG-село Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 89 от дата 31.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, oбщина Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, село Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/01/31/1702/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изпълнителят следва да: -Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; -Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); -Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; -Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; -Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти. Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Ружинци, област Видин, по следните подобекти: -Подобект: Отсечка 1, с. Дреновец -Подобект: Отсечка 2, с. Дреновец -Подобект: Отсечка 3, с. Дреновец -Подобект: Отсечка 4, с. Дреновец -Подобект: Отсечка 5, с. Ружинци -Подобект: Отсечка 6, с. Ружинци -Подобект: Отсечка 7, с. Бело поле -Подобект: Отсечка 8, с. Тополовец -Подобект: Отсечка 9, с. Дреновец -Подобект: Отсечка 10, с. Гюргич.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG06RDNP001-7.001-0073-C01/08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0073-C01/08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. В договора е предвидено да бъде отпусната безвъзмездна помощ на Община Ружинци до определен размер за реализацията на проекта. Макар решението на Управляващ орган да касае строителни дейности на няколко подобекта, отпуснатите средства за строителен надзор представляват една обща сума, без в нея да има отделни обособени суми за отделните обекти. В тази връзка, законосъобразното изпълнение на задълженията на Община Ружинци по Договора за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г, предполага провеждане на една процедура без разделянето й на обособени позиции. Дейностите, свързани с упражняването на строителния надзор, по своето естество се явяват взаимосвързани, тъй като в своята цялост съставляват предмет на този вид услуга и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител. В тази връзка, отделните дейности от обхвата на услугата са обективно неделими части от предмета на поръчката и възлагането им на повече от един изпълнител би довело до недобра координация и затруднения на Възложителя за навременното въвеждане на обекта в експлоатация. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за Възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й, както и от оскъпяването на отделните дейности. Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, ще се изпълняват по отношение на подобекти в едно разрешение за строеж, обособени от участъци от уличната мрежа на територията на Община Ружинци. Това обуславя необходимостта дейностите, предмет на поръчката, да се извършат от един изпълнител, като в противен случай координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за Възложителя при изпълнение на предмета на договора. Това крие сериозни рискове от забавяне и неправилна реализация на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат. От друга страна, участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20997 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Алексанров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци