Версия за печат

00652-2020-0001

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 85 от дата 27.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/205-96-00-2-20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември” с 9 обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в община Септември. Намерението на община Септември, област Пазарджик е да се извърши подмяна на уличната водопроводна мрежа в проблемните участъци в границите на община Септември. Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Септември - бул. „Съединение“ /запад/ с дължина 1640 м.; бул. „Съединение“ /изток/ с дължина 280 м.; ул. „20-ти Април“ с дължина 415 м.“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Ветрен - улица „33-та“ /над църква/ с дължина 560 м.; улица „51-ва“ и ул. „52-ра“ /Висока зона - ВЗ/ с дължина 480 м.; улица „52-ра“ с дължина 395 м.; улица „51-ва“ /Ниска зона - НЗ/ с дължина 230 м.; улица „6-та“ и ул. „53-та“ /Висока зона - ВЗ/ с дължина 615 м.“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Семчиново - улица „20 -та” с дължина 255 м. и улица „31-та” с дължина 340 м.“; Обособена позиция № 4: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Симеоновец - улица „15 -та” с дължина 135 м.; улица „17 -та” с дължина 255 м. и улица „21 -ва” с дължина 180 м.“; Обособена позиция № 5: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Варвара - улица „14 -та” с дължина 290 м.“; Обособена позиция № 6: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Ветрен дол - улица „11 -та” с дължина 250 м.; улица „12 -та” и ул. „16-та“ с дължина 390 м.; улица от о.т.142 до о.т.144 с дължина 120 м.; улица „8 -ма” с дължина 140 м. и улица „33-та” и ул. „32-ра“ с дължина 350 м.“; Обособена позиция № 7: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лозен - улица „15 -та” с дължина 750 м.; улица „13-та” с дължина 170 м. и улица „12-та” с дължина 170 м.“; Обособена позиция № 8: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Ковачево - улица „7-ма”, „9-та“ и „8-ма“ с дължина 315 м. и улица „23-та” с дължина 110 м.“; Обособена позиция № 9: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Карабунар - улица „7-ма” с дължина 205 м.“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1962232.23 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №1859/07.11.2019 Г.