Версия за печат

00272-2020-0003

BG-с. Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 34 от дата 15.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, ул.Георги Димитров №31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/01/15/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ружинци, област Видин. Обект на предвидените строително-монтажни работи са общо десет отсечки от който пет отсечки (отсечки 1,2,3,4 и 9) в с. Дреновец, две отсечки (отсечки 5 и 6) в с. Ружинци, 1 отсечка (отсечка 7) в с. Бело поле, 1 отсечка (отсечка 8) в с. Тополовец, 1 отсечка (отсечка 10) в с. Гюргич.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG06RDNP001-7.001-0073-C01/08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от уличната мрежа на територията на община Ружинци. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно. Изпълнението на подобни обекти неминуемо предполага затваряне за определени времеви периоди на някои улици и създаване на временни затруднения за населението. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в общината, показва, че качественото, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за местното население, предполага изпълнението на обекта от един основен строител, които е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички улични участъци, включени в предмета на поръчката. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1071070.27 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ружинци