Версия за печат

00447-2019-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-nepreksvaemi-tokozahranvashi-ustrojstv/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-4 от 06.03.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-74 от 13.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „МИВ Инженеринг“ ООД, ул. „Златоструй“ № 18 Б, ет. 8, България 1517, София, Тел.: 02442-5254, E-mail: office@mivengineering.com, Факс: 02426-1992

Интернет адрес/и:

URL: http://mivengineering.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централното управление на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

17

ІII.7) Стойност, посочена в договора
109351.45 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.11.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
109351.45 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срок за изпълнение: 17 дни от заявка на възложителя. Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването - 25.11.2019 г. Оборудването е предадено в цялостен и изряден завършен вид, напълно функциониращо и пуснато в експлоатация след обучение на обслужващия персонал. Плащане на сумата - 17.12.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: и. д. началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-5352/10.10.2019 г.