Версия за печат

00447-2018-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-28 от 26.11.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2018-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle(Оракъл). Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-142 от 18.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид - клон България, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №53, ет. 4, България 1407, София, Тел.: 02923-8111, E-mail: sibila.spasova@oracle.com, Факс: 02923-8188

Интернет адрес/и:

URL: https://www.oracle.com/bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle(Оракъл)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
218418.1 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
218418.1 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник-отдел "ПОАНД" в дирекция "ПОЧРД", оправомощен възложител на осн. Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.